Järjestöyhteistyö

Sydänliitto tekee yhteistyötä muiden järjestöjen sekä omien jäsenjärjestöjensä kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä jatkuvasti että erilaisten kampanjoiden ja hankkeiden puitteissa.

Eettisesti kestävää yhteistyötä

Sydänliitto tekee eri tahojen kanssa yhteistyötä, joka tukee sydänterveyttä ja tuo esille sydänterveyden edistämistä.

Yhteistyötä säätelevät Sydänliiton strategiassa hyväksytyt toiminnan perusarvot: asiantuntemus, luotettavuus, rohkeus, ihmisen kunnioittaminen, tavoitteellisuus. Sydänliitto tekee yhteistyötä vain sellaisten vastuullisten yhteisöjen kanssa, joiden toiminta on liiton toiminta-ajatuksen ja arvojen mukaista.

 

Järjestöyhteistyö

Suomen Sydänliitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä ja verkostoissa:

Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 180 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, jonka tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta. Sijoitukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat pitkäjänteisiä yhteisiä päätöksiä, joiden toteuttamisessa järjestöillä tulee olla vahva rooli. Siksi SOSTE haluaa lisätä sosiaali- ja terveysjärjestöjen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Suomen Kansanterveysyhdistys ry on Lastentautien tutkimussäätiön, Mielenterveysseuran, Suomen Sydänliiton ja Vanhustyön keskusliiton toiminnan tukemiseksi vuonna 1969 perustettu yhdistys, joka omistaa ravintolatoimintaa harjoittavan Kanresta Oy:n ja Contact Center toimintaa harjoittavan Kantele Varainhankinta Oy:n. Toiminnassa ovat mukana Helsingin ja Uudenmaan Sydänpiirit.

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö on Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen taustaorganisaatio, jonka jäseniä ovat Kuopion kaupunki, Kuopion yliopisto, Kuopion Sydänyhdistys, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Puijon Diabetesyhdistys, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos perustettiin vuonna 1976 tukemaan tutkimustyötä yksilön, perheen, työyhteisön ja väestön liikuntatottumusten edistämiseksi, fyysisen kunnon ja toimintakyvyn parantamiseksi, tapaturmien syntymekanismien selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä ravintotottumusten korjaamiseksi päämääränä kansanterveyden edistäminen.

Liikuntatieteellisen Seuran ry (LTS) tarkoituksena on edistää suomalaisten liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia liikuntatieteiden avulla. Yhdistys harjoittaa liikunnan tiedonvälitystä sekä liikunnan tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoimintaa; edistää liikuntalääketieteellistä toimintaa, kuntotestaustoimintaa ja kansainvälistä liikuntatieteellistä yhteistyötä sekä osallistuu liikuntapoliittiseen ja -tiedepoliittiseen keskusteluun. Seura on perustettu vuonna 1933. Seuran toimisto sijaitsee Helsingissä Olympiastadionilla. Seura toimii yhteistyössä tieteellisten yhteisöjen, opetusministeriön, urheilujärjestöjen ja muiden liikunta-alan organisaatioiden kanssa. Suomen Sydänliitto on yhdistyksen varsinainen yhteisöjäsen.

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Sivis järjestää vuosittain jäsenyhteisöjensä kanssa opintojaksoja noin 85 000 tuntia. Vertaisopintoryhmissä opiskellaan 46 000 tuntia ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 30 000 tuntia. Osallistujia on yhteensä noin 148 000.

Kansalaisareena on vapaaehtoistyön informaatio- ja kehittämiskeskus, joka edistää vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kansalaisareena on ainoa kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa.

Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto. VaLan missiona on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa.

Lahja elämälle, elinluovutusten edistämiseen tähtäävässä tiedotustoiminnassa mukana ovat Munuais- ja maksaliitto, Hengitysliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Sydänliitto ja Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry. Toiminnasta vastaa Munuais- ja maksaliitto. Toiminnan rahoittaa RAY. Mukana ovat myös SPR Veripalvelu ja Regea kudospankki ja solukeskus sekä elinsiirtolääkäreitä.

Pieni ele -keräys tunnettiin aiemmin nimellä vaalikeräys. Se toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1907. Keräys toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja tuotto jaetaan mukana olevan 18 kotimaan vammais- ja terveysjärjestön kesken.

Tarttumattomat sairaudet -verkoston muodostavat: Aivoliitto, Filha, Hengitysliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Sydänliitto, Suomen  Syöpäyhdistys. Verkoston järjestöt kattavat kansanterveyden ja kansantalouden kannalta tärkeät sairausryhmät. Verkoston järjestöillä on yhteensä 330 000 jäsentä. Se edustaa merkittävimpiin kroonisiin sairauksiin liittyvää monipuolista asiantuntemusta lääketieteen, kansanterveyden, tutkimuksen ja potilaan näkökulmasta.

Yksi elämä on ainutlaatuinen kolmen kansalaisjärjestön yhteinen hankekokonaisuus ja tärkeä yhteiskunnallinen avaus.  Sen avulla Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto edistävät yhdessä valtimoterveyttä. Kokonaisuus sisältää useita osahankkeita, jotka ajoittuvat vuoteen 2017 asti.  Hankkeita rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Yksi elämä -hankkeiden päätavoitteet ovat:

• tukea terveyttä läpi elämän
• ehkäistä valtimosairauksia ja edistää varhaista diagnosointia
• ajaa kuntoutuksen ja vertaistuen sisällyttämistä osaksi sairauksien hyvää hoitoa

Kansainvälinen järjestö- ja verkostotoiminta